زمینه های فعالیت شرکت

نقشه برداري زميني و کارگاهي

 o نقشه برداري و تهيه نقشه هاي توپوگرافي و پلانيمتري در مقياس هاي مختلف o نقشه برداري از املاک و اراضي وتعيين حدود، کاداستر شهري و غير شهري o نقشه برداري راهها و تهيه پروفيلها و مقاطع طولي و عرضي و محاسبه احجام خاکي o نقشه برداري خطوط انتقال نفت وگاز، پالايشگاه و نقشه برداري صنعتي o نقشه برداري حفاري تونل با روشهاي نوين و سنتي o تهيه نقشه هاي ازبيلت دو بعدي و سه بعدي از سازه ها و پروژه هاي اجرايي o تفکيک، تسطيح، محاسبات احجام و ترسيم پروفيل و طولي و مقاطع عرضي

راهسازي

مطالعات راه ها اصلي و فرعي و راه و راه آهن o مطالعات مسير اصلي و فرعي o تهيه دفترچه مرحله مقدماتي مرحله اول مطالعات مسير o تهيه دفترچه مرحله مقدماتي, مرحله دوم مطالعات مسير o طراحي مسير اصلي و فرعي o مطالعات حوزه هاي آبريز و طراحي و نظارت پلها و ابنيه مسير o نقشه برداري بهسازي مسيرهاي موجود و نقاط حادثه خيز و مطالعات مکانيابي واريانتهاي مسيرها o مطالعات و طراحي و خيابانها و بلوارهاي شهري o مطالعات و طراحي تقاطعهاي همسطح و غيرهمسطح شهري و جاده اي

هيدروگرافي

عمق يابي و تهيه نقشه هيدروگرافي در مقياس هاي مختلف o تهيه مقاطع عرضي رودخانه ها در مقياس هاي مختلف o انجام خدمات سايد اسکن سونار

ژئودزي و ميکرو ژئودزي

تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي GPS o بررسي تغييرات و ميزان جابجايي سازه هاي بزرگ o سيستمهاي ناوبري (GPS/AVL)

فتوگرامتري و سنجش از دور

طراحي و پياده سازي خطوط توليد داده هاي مکاني به روش فتوگرامتري رقومي o مثلث بندي و تبديل عکسهاي هوايي به نقشه به روش فتوگرامتري رقومي o توليد عکس نقشه با استفاده از عکسها و تصاوير هوايي و ماهواره اي o سيستمهاي فتوگرامتري رقومي کاربردي o فتوگرامتري برد کوتاه o سنجش از دور و پردازش و تصحيح هندسي و راديومتريک تصاوير ماهواره اي کاربردي o تصحيح هندسي و راديومتريك تصاوير غيرمتريك رقومي o مدلسازي رياضي سنجنده هاي مختلف در فتوگرامتري برد کوتاه، هوايي و ماهواره اي o طبقه‌بندي (Classification) اتوماتيک تصاوير ماهواره‌اي o سنجش از دور کاربردي o بهنگام سازي نقشه‌هاي پايه خدمات شهري، بر مبناي تصاوير با قدرت تفکيک بالاي ماهواره‌اي o تهيه نقشه هاي کاربري زمين (مانند جنگل ها و مراتع) به کمک تصاوير ماهواره اي

سيستم اطلاعات مکاني

رقومي کردن نقشه ها در مقياس هاي مختلف و تهيه فايلهاي GIS Ready o طراحي و پياده سازي پايگاه داده مکاني و سيستمهاي اطلاعات مكاني کاربردي o شناخت، نياز سنجي، امکان سنجي، طراحي و مدلسازي اطلاعات سازماني o طراحي مسير بهينه و تجزيه و تحليل شبکه (راه، شبکه آب، برق، گاز و مخابرات) o برنامه ريزي و تدوين استراتژي فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) شهري o مدلسازي رقومي سطح و تجزيه و تحليل هاي مکاني o مديريت بحران و کاهش خطر به کمک فنآوري اطلاعات مکاني o مديريت و کنترل پروژه هاي فنآوري اطلاعات o طراحي و پياده سازي سيستمهاي واقع گرايي سه بعدي مجازي (VR) o طراحي و پياده سازي سيستمهاي ناوبري (GPS/AVL) o طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطلاعات مكاني همراه (Mobile/PDA)