هیأت مدیره
هیات مدیره

سربرز احمدي: مدير عامل و عضو هيأت مديره

کارشناسي ارشد GIS و سنجش از دور از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران - کارشناسي عمران نقشه برداري از دانشکده فني دانشگاه تهران

مرتضي کرمي: رئيس هيأت مديره

کارشناسي عمران نقشه برداري از دانشکده فني دانشگاه تهران

مظفر ويسي پناه: نايب رئيس هيأت مديره

کارشناسي عمران نقشه برداري از دانشکده فني دانشگاه تبريز

محمد عباسي: عضو هيأت مديره

کارشناسي ارشد GIS از دانشکده فني دانشگاه تهران - کارشناسي عمران نقشه برداري از دانشکده فني دانشگاه تهران